Aktualności

Wydrukuj

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 20 arbitrów nowej, odchudzonej Komisji Prawa Autorskiego, IX kadencji

12.03.2019
 przez Janusz Piotr Kolczyński  |  
Komentarze: 0
W skład nowej Komisji wejdzie 20 osób, co oznacza zmniejszenie składu o jedną trzecią z trzydziestu w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów lub aż o połowę z czterdziestu w stosunku do pierwotnego brzmienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

Informację o nowym składzie Komisji opublikowano w Dzienniku Urzędowym MKDiN z 12 marca 2019 r. pod pozycją 16 oraz w tym samym dniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Według nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 – dalej „ustawa OZZ”), zadania Komisji zostały ustalone w formie listy zamkniętej i należą do nich (w zależności od trybu rozpoznania) sprawy tabelowe oraz sprawy sporne, tj.:

1)     w trybie administracyjnoprawnym z Ministrem jako organem odwoławczym, rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w tym rozpatrywanie spraw o uzupełnienie, sprostowanie lub wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia wydanego przez Komisję (sprawy tabelowe);

2)    w trybie przepisów ustawy OZZ oraz Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji, rozwiązywanie sporów:

- dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń autorskich,

- związanych z zawarciem i warunkami umowy na reemisję kablową,

- gdy, w razie fiaska negocjacji dwustronnych, nie doszło (między użytkownikiem praw a organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ) do zawarcia umowy o:

- korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, lub

- pobór wynagrodzenia za takie korzystanie.

Warto zauważyć, że sankcją za nieskorzystanie z pośrednictwa Komisji w sporze między użytkownikiem praw a OZZ może być obciążenie strony postępowania, niezależnie od wyniku sprawy, obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania cywilnego, jeżeli w sposób oczywiście niezasadny odmówiła poddania się postępowaniu mediacyjnemu przed Komisją.

Ustawa nie wprowadza generalnego obowiązku zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich przez OZZ poza:

  • tabelą obejmująca pole publicznego odtwarzania,
  • tabelą obejmującą wynagrodzenie tantiemowe od wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach; tu właściwe OZZ będą musiały zewrzeć szyki i złożyć w terminie 3 miesięcy od powołania arbitrów Komisji wspólny wniosek o zatwierdzenie takiej tabeli,
  • sytuacją, gdy co najmniej dwie OZZ zarządzają tę samą kategorią uprawnionych oraz w odniesieniu do tego samego rodzaju utworów lub przedmiotów praw pokrewnych i na tym samym polu eksploatacji; w takiej sytuacji OZZ muszą obowiązkowo złożyć do zatwierdzenia wspólną tabelę wynagrodzeń oddzielnie dla każdego odrębnego pola eksploatacji – art. 76 ust. 2 ustawy OZZ.[1]

Reasumując, trzeba wyrazić przypuszczenie, że z uwagi na istotne novum w polskim prawie autorskim, tj. urzędowy, sztywny charakter stawek wynagrodzeń w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń autorskich, OZZ będą chętniej niż dotychczas sięgały po ten instrument regulacji rynku praw autorskich.

Także droga polubowna przed Komisją ma szansę stanowić istotną cześć regulacji tego rynku z uwagi na sankcję zwrotu kosztów ewentualnie nawet wygranego postępowania sądowego.

Jednocześnie można żałować, że ustawodawca nie skorzystał z okazji i nie podniósł Komisji do rangi ciała, które poprzez swój głos w debacie publicznej, mogłoby efektywnie wpływać na kształt ustawodawstwa polskiego oraz rozwój prawa Unii Europejskiej. W tym zakresie odsyłam do moich – jak się wydaje – wciąż aktualnych przemyśleń zawartych w artykule opublikowanym w 2010 r. pt. Nowe prawo na nowy wiek - Europejski Kodeks Prawa Autorskiego, opublikowanym tu oraz komentarza znajdującego się pod artykułem.

 


[1] Powyższe wyliczenie pomija sytuacje nietypowe jak np. toczące się wciąż postępowanie (obecnie przed Sądem Najwyższym – sygn. akt II CSK 80/19) w sprawie zatwierdzonej na podstawie dawnych przepisów obowiązkowej tabeli wynagrodzeń na polu reemisji kablowej. Przepisy przejściowe ustawy OZZ nakazują w takiej sytuacji stosować przepisy dotychczasowe (131 ust. 4 in fine), a w razie zatwierdzenia tabeli przepisy nowe (art. 133 ust. 3).

 

Chciałbyś skomentować powyższy tekst? Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję:

Logowanie:

Twój e-mail:
Hasło:

Załóż konto:

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i naukowy serwisu uznaliśmy, że możliwość komentowania będą mieli tylko zalogowani Użytkownicy. Mamy nadzieję, że to zrozumiesz i że ta drobna niedogodność nie spowoduje, że wycofasz się z zamiaru komentowania. W zamian zyskasz pewność, że teksty Twojego autorstwa nie zaginą wśród anonimowych i nic nie wnoszących komentarzy.
Przeczytaj regulamin » Kliknij, aby założyć konto »
 
Ten tekst nie był jeszcze komentowany.
Możesz być pierwszy.

Ostatnio dołączyli

Ostatnio dodany komentarz

06.10.2022, 10:37
Powinny być z tego wyłączone osoby pełniące funkcje publiczne. Np. urzędnicy wprowadzający dezinformację. Bo inaczej jest to ochrona własnej d... a nie twarzy. więcej »

Nasi komentatorzy