Aktualności

Wydrukuj

Zmiany w Prawie autorskim obowiązujące od 21 października 2010 r.

27.09.2010
 przez Janusz Piotr Kolczyński  |  
Komentarze: 5
W dniu 21 października 2010 r. wchodzi w życie długo oczekiwana zmiana do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tworzy podwaliny pod nowy system zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce.

Główne cechy nowego systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi to m.in.:

1. Instytucja obowiązkowego przedłożenia i zatwierdzenia tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego (dalej: KPA). Obowiązek przedłożenia powstaje wówczas, gdy organizacja zbiorowego zarządu (dalej: OZZ) zamierza ustalić w tabeli wynagrodzenia za:

  • nadawanie drobnych utworów muzycznych  słownych i słowno-myzycznych w radiu lub telewizji oraz Internecie (najczęściej jako tzw. simulcasting)
  • reemisję kablową utworów słownych, muzycznych, słowno-myzycznych i audiowizualnych
  • odtwarzanie

oraz

  • korzystanie z utworów audiowizualnych (tzw. tantiemy ustawowe) w imieniu współtwórców tych utworów.

2. Prawo do merytorycznej ingerencji KPA w przedkładane jej tabele wynagrodzeń w razie odmowy ich zatwierdzenia;

3. Dwuinstancyjność postępowania w przedmiocie zatwierdzania tabel – stronie niezadowolonej z decyzji KPA przysługuje wniosek do sądu o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, w całości albo w części;

4. Nieobowiązkowa mediacja, zamiast – dotychczas funkcjonującego i spornego w orzecznictwie – obowiązkowego pośrednictwa KPA w sporach o zawarcie umowy na reemisję kablową. Należy przypomnieć, że niewykorzystanie KPA jako organu „pierwszej instancji” było – choć niejednolicie – uznawane w orzecznictwie i doktrynie za sytuację skutkującą tzw. przejściowym brakiem drogi sądowej. Spory związane z zawarciem umowy musiały być jednak interpretowane ściśle (por. np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2009 r. - I ACz 2015/09, niepubl.). Wyłączone spod jurysdykcji KPA było więc np. żądanie OZZ ujawnienia informacji o przychodach z reemisji kablowej jako niezwiązane z zawarciem umowy na reemisję. W sprawie tej wypowiedział się też Sąd Najwyższy w uchwale powiększonego składu (uchwała z 13.07.2010 r. - III CZP 1/10), uznając, że "sporem związanym z zawarciem umowy", jest także spór dotyczący treści umowy. Sąd Najwyższy wskazał też jednoznacznie na konieczność wyczerpania drogi postępowania przed KPA. Uchwała ta, na gruncie nowego stanu prawnego, tj. od 21 października 2010 r., częściowo straci na znaczeniu. Przywołać wreszcie należy, że w przytaczanym powyżej orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie doszło do wydania precedensowego postanowienia odmawiającego OZZ prawa do skorzystania, w celu ujawnienia informacji, z trybu nieprocesowego, tj. żądania określonego przez art. 80 ust. 1 pkt 2 PrAut. Sąd Apelacyjny wskazał na obowiązek OZZ skorzystania z drogi procesowej, czyli art. 105 ust. 2 PrAut. Przy okazji też, ostatni z tych artykułów jest obecnie przedmiotem zapytania prawnego wrocławskiego Sądu Apelacyjnego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P18/09) o zbadanie jego zgodności z art. 22 Konstytucji (por. postanowienie z dnia 24 lutego oraz postanowienie wyjaśniające z 15 kwietnia 2009 r., I ACa 99/09, PUG 2009/7/13 z krytyczną glosą J.Błeszyńskiego tamże).

5. Przyznanie prawa do uczestnictwa w postępowaniu w sprawie zatwierdzania tabel organizacjom zrzeszającym korzystających z twórczości lub praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń.

6. Wprowadzenie nowych kryteriów branych pod uwagę przez KPA w procesie zatwierdzania tabel wynagrodzeń, tj.:

  • wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z nich;
  • kwotę ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania na danym polu eksploatacji;
  • zebrany w sprawie materiał dowodowy;
  • stanowiska uczestników postępowania;
  • uzasadniony interes społeczny.

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U.  Nr 152, poz. 1016) wchodzi w życie 21 października 2010 r.

Chciałbyś skomentować powyższy tekst? Zaloguj się, aby rozpocząć dyskusję:

Logowanie:

Twój e-mail:
Hasło:

Załóż konto:

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i naukowy serwisu uznaliśmy, że możliwość komentowania będą mieli tylko zalogowani Użytkownicy. Mamy nadzieję, że to zrozumiesz i że ta drobna niedogodność nie spowoduje, że wycofasz się z zamiaru komentowania. W zamian zyskasz pewność, że teksty Twojego autorstwa nie zaginą wśród anonimowych i nic nie wnoszących komentarzy.
Przeczytaj regulamin » Kliknij, aby założyć konto »
 

Komentarze: 5

03.01.2011, 00:46
skomentuj kopiuj link

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał w dniu 21 grudnia 2010 r. nową Komisję Prawa Autorskiego. Od tego czasu biegnie termin na przedstawienie przez OZZ, zgodnie z art. 11012 w zw. z art. 3 ust. 5 ustawy zmieniającej PrAut nowych tabel wynagrodzeń na obowiązkowych polach eksploatacji. Oznacza to, że najpóźniej 20 czerwca 2011 r. wszczęte zostaną wszystkie obowiązkowe postępowania tabelowe przed KPA, o ile termin zostanie przez nie dochowany.

01.12.2010, 10:09
skomentuj kopiuj link

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ma ono wypełnić delegację z art. 11020 PrAut. Chodzi o sąd, który będzie rozstrzygał sprawy niezadowolonych z orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego co do tabel wynagrodzeń autorskich oraz wskazania tzw. organizacji właściwej, jeśli na danym polu eksploatacji działa ich więcej, a twórca nie określił, o którą OZZ chodzi lub pozostaje anonimowy. Projekt wyznacza jako właściwy Sąd Okręgowy w Poznaniu. Za wyborem tego miejsca ma przemawiać relatywnie małe obciążenie sprawami oraz dogodne połączenie komunikacyjne z Poznaniem. Ministerstwo szacuje, że rocznie może chodzić o ok. 30 do 40 spraw z tego zakresu. Nie przewidziano więc dodatkowych etatów dla sędziów. Projekt przekazano do uzgodnień międzyresortowych.

24.02.2011, 17:37

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 36 z 18 lutego 2011 r. poz. 186 i wejdzie w życie po 14 dniach, a więc 5 marca 2011 r.

15.02.2011, 15:19

Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Sprawiedliwości 3 lutego 2011 r. i skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

28.10.2010, 15:07
skomentuj kopiuj link

Jak doniosła wczorajsza „Rzeczpospolita” do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek o skierowanie nowelizacji ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, w którego skład wchodzą czołowi operatorzy platform cyfrowych w Polsce oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej nie zgadzają się m.in. z brakiem możliwości przedstawiania własnych tabel wynagrodzeń autorskich KPA. Obecnie, co wynika z art. 11012 ustawy, mogą to zrobić wyłącznie OZZ.

Ostatnio dołączyli

Ostatnio dodany komentarz

06.10.2022, 10:37
Powinny być z tego wyłączone osoby pełniące funkcje publiczne. Np. urzędnicy wprowadzający dezinformację. Bo inaczej jest to ochrona własnej d... a nie twarzy. więcej »

Nasi komentatorzy